Ny strategi bør starte omstillingen til en sirkulær økonomi 

Sep 17, 2020

Regjeringen jobber med en strategi for sirkulær økonomi. I vårt innspill krever vi blant annet flere tiltak for økt reparasjon og at forbruket vårt blir en del av klima- og miljøregnskapet.

Norge har ambisjon om å bli et foregangsland innen sirkulær økonomi, men en ny rapport fra Circular Norway viser at kun 2,4 prosent av økonomien vår er sirkulær. Dette er altfor lavt, og mye lavere en verdensgjennomsnittet. Vi forbruker også mest elektronikk i verden. Da er det på høy tid at vi gjør noe. Regjeringens strategi bør bane veien for å starte en omstilling til sirkulær økonomi i praksis. I vårt innspill fremhever vi særlig tre punkter som er essensielle i en slik omstilling.

En tydelig strategi for økt reparasjon

Bedre design for reparerbare produkter med lang levetid er essensielt i en sirkulær økonomi. Årlig brukes mer enn 50 prosent av kritiske råvarer som utvinnes i verden til å produsere elektrisk og elektronisk utstyr. Fornybar energi kjemper også om mange av de samme råvarene, og blir en stadig større konkurrent til produsenter av elektronikk. Med dagens system klarer vi ikke resirkulere de fleste sjeldne jordmetaller. Da bør strategien vektlegge tiltak for redusert forbruk og avfallsmengder, ikke bare resirkulering. Myndighetene må legge til rette for at salg, produksjon og forbruk av sirkulære varer og tjenester skal lønne seg. Dette må også inkludere reparasjon og en styrking av reparatøryrket i Norge.

Innføring av et forbruksbasert klima- og miljøregnskap

Norges klimaregnskap inkluderer kun direkte utslipp i Norge, og viser ikke hvilket avtrykk vårt forbruk har på klima og miljø. Dette er problematisk på flere måter. Et forbruksbasert klimaregnskap vil bidra til å synliggjøre klimaeffekten av sirkulærøkonomiske tiltak. Det er viktig at regnskapet også omfatter andre miljøpåvirkninger, som uttømming av ressurser og ødeleggelse av natur.

Stimulere til nye forretningsmodeller og sirkulære tjenester

Det er et uttalt behov for å skape nye arbeidsplasser i fremtiden, og en stor del av disse finner vi i den sirkulære økonomien. Ved en omstilling til sirkulær økonomi er potensielle nye arbeidsplasser anslått til mer enn 40 000 For å få en sirkulær økonomi er det essensielt å stimulere til nye, sirkulære forretningsmodeller, spesielt i varehandelen. Nye forretningsmodeller bør legge til rette for mer utlån, brukthandel og reparasjon.

Les hele innspillet vårt her.

Regjeringen legger ut innspillene og du kan følge arbeidet på denne siden.