Hva mener partiene om reparasjon?

Sep 12, 2021

Usikker på partienes standpunkt når det kommer til reparasjon og sirkulær økonomi? Vi hjelper deg på vei!

 

Et nytt stortingsvalg nærmer seg med stormskritt, og det er ikke å legge skjul på at klima og miljø er en av kampsakene i år. Vi har tatt en grundig gjennomgang av partiprogrammene. Enkelte partier har i tillegg egne satsinger på miljø og sirkulær økonomi, men de er ikke inkludert i vurderingen. 

 

ArbeiderpartietArbeiderpartiet ønsker å gå inn i EUs green deal, som har et sterkt fokus på resirkulering og gjenbruk, men sier lite om retten til reparasjon og tilrettelegging for å fikse elektronikk fremfor å kaste og kjøpe nytt.

Selv om det ikke kommer tydelig frem at de ønsker å fokusere på retten til reparasjon ønsker fortsatt arbeiderpartiet å gjøre det lettere for forbrukere å få informasjon om hvordan et produkt kan repareres, gjenbrukes og resirkuleres.

De ønsker også å stille strengere krav til garantitid og at produsenter har deler på lager så lenge produktet finnes på markedet.
I tiden fremover ønsker arbeiderpartiet at produkter skal designes for å kunne vare lenger enn de gjør nå, og skape et marked for sirkulære produkter gjennom offentlige innkjøp.FremskrittspartietI Fremskrittspartiets partiprogram kommer det frem at de ønsker å bruke avgiftssystemet og avgiftslettelser på en mer effektiv måte for å få både industrien og forbrukerne  til å ta valg som fører til økt produksjon av produkter som kan gjenbrukes og også offentlige ordninger som fører til økt grad av gjenvinning og forhåpentligvis mindre avfall.

Utnytter man ressurser på en måte som gjør de levedyktige lenger enn hva de er nå vil det også forekomme mindre avfall som vil ha en positiv effekt på klima og miljø. Designer vi produkter på en måte som gjør det lettere å gjenbruke enkeltdeler reduseres behovet for uttak av naturressurser som råvarer.


Høyre

Høyre ønsker å utvide produsentansvar og innføre et livssyklusperspektiv på alt fra produksjon av produkter, bruk, og utfasing av produkter når de lenger ikke er tilgjengelige på markedet. De ønsker også at livssyklusperspektiver skal legges til grunn for offentlige anskaffelser av elektronikk og investering i produkter. Høyre ønsker å gjennomgå regelverket med mål om å fjerne unødvendige hindringer i regelverket for å gjøre det enklere å bruke avfall som råvare.

Høyre ønsker også å stille miljøkrav som fremmer innovasjon og bidra til at resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk blir mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter enn det er for øyeblikket. Et av tiltakene for å få til dette er å utrede en CO2- merking av alle varer, slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg.Sosialistisk Venstreparti


Sosialistisk Venstreparti er et av partiene med mest fokus på klima i år, kommer det frem i programmet. De ønsker blant annet av vi skal begynne å produsere batterier selv, lokalt, fremfor å bestille det fra utenlandske leverandører.

SV vil legge til rette for at det offentlige skal etterspørre og stille krav til å utvikle resirkulerings – og gjenbruksløsninger for materialer i Norge. Med det ønsker de også at det skal stilles krav til det offentlige i anbud  til gode miljø og arbeidsvilkår i produksjonen, og transparens mellom produsent og forbruker ved kjøp og salg av batterier for å sikre at materiale er i tråd med menneskerettigheter, arbeidsforhold og naturinngrep.

SV ønsker også å halvere Norges materielle fotavtrykk, og gradvis gjøre det dyrere å bruke ikke-fornybare ressurser som fossil plast, og heller fokusere på å produsere resirkulerbar og fornybar plast.

Vedrørende elektronikk ønsker SV å sette strengere krav til det offentlige med tanke på anskaffelser av ny elektronikk og dens levetid, reparerbarhet og gjenbruk av materialer og muligheten for materialgjenvinning. De ønsker også å sikre og skape nye fautdanninger til den sirkulære økonomien, slik at vi i tiden fremover kan ha et samfunn hvor vi har kunnskapen som trengs for å skape et sirkulært samfunn. Angående moms og avgifter på reparasjoner, reservedeler og utleie av utstyr, ønsker sv å gjennomgå mons regelverket og gjøre kutt hvor det vil være nødvendig.


Senterpartiet

Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for en sirkulær industri som skal stimulere til økt utnyttelse av ressurser som allerede er i omløp som industri knyttet til gjenbruk, reparasjon og gjenvinning av ressurser.

De ønsker å gi Enova mandat til å støtte implementering av utprøvde sirkulære og fornybare tiltak som trengs for å skape en omstilling i samfunnet. Da særlig med fokus på sirkulær økonomi og høye ambisjoner om reparasjon, gjenbruk og gjenvinning på alle områder i samfunnet. med det ønsker de også å utrede nye investeringsordninger for reparasjon, gjenbruk og gjenvinning, og redusere momssatsen som vi har per i dag.
Venstre

Venstre ønsker at offentlig innkjøpskraft kan støtte opp under markedet for sirkulære løsninger i Norge, og med det legge til rette for regionale industriparker som utnytter lokale energi – og materialstrømmer slik at vi slipper lange transportetapper med råstoff. De ønsker også å øke ansvaret produsenten har for hele produktets livssyklus ved å innføre et digitalt produkt pass, som gjør det lettere å se om produktet holder ønsket stand eller ikke.


Venstre ønsker også å gjøre det lettere og mer lønnsomt å reparere og leie ut produkter som klær, sko, sykler, verktøy og husholdningselektronikk og også reparere produkter man allerede eier med brukte deler og ikke bare nye deler.
Med det vil også forbrukernes rett til å reparere og endre på produkter de allerede har kjøpt gjøres lettere.


Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti ønsker å innføre målrettede nasjonale støtteordninger for å stimulere økonomien i ønsket retning.


De ønsker et utvidet produsentansvar som gir insentiver til lengst mulig levetid på produkter, mest mulig ombruk og materialgjenvinning. Krf ønsker også en ordning med holdbarhetsmerking på vanlige forbruksvarer som viser hvor lenge forbrukeren kan forvente at et produkt skal vare. Når det gjelder offentlig sektor, vil partiet sette krav til anskaffelser av elektronikk som bidrar til mest mulig bærekraftig forbruk og produksjon.


Som flere andre partier ønsker også FRP å fjerne moms på reprasjon av småelektrisk, som for eksempel husholdningsartikler og mobiltelefoner.

 Miljøpartiet de grønne


Miljøpartiet de grønne er et av partiene med sterkest fokus på miljø og klima og har en rekke tiltak i partiprogrammet for å skape et mer bærekraftig samfunn. De vil jobbe for en sektorovergripende, sirkulær økonomi uten utslipp av klimagasser, der resirkulering, reparasjoner og gjenbruk er normalen.

Et foreslått tiltak er å bruke avgifter for å gjøre det lettere for befolkningen å leve miljøvennlig. De ønsker for eksempel å redusere avgifter gjenbruk, utleie og reparasjoner.

De vil lage en ny miljøavgift som belønner kvalitet, holdbarhet og gjenbruk av materialer for å stimulere til en mer sirkulær økonomi gjennom å favorisere produkter som har lavt ressursbruk og arealforbruk gjennom hele livsløpet.

 

 

Rødt

Rødt ønsker å å utvide produsentansvarsordningen til flere produktkategorier enn dagens ordning. De ønsker også å øke overføringer fra returselskaper til kommunale renovasjonsselskaper for at prisen gjenspeiler de reelle kostnadene for håndtering av produkter som faller under produsentansvarsordningen.Rødt ønsker også å forby unødvendig import og eksport av avfall, og at ansvaret for egen gjenvinning tas i Norge.

Partiet vil doble garantitiden og reklamasjonsfrist på forbruksvarer slik at produsentene presses til å lage reparerbare produkter med lengre levetid, bedre kvalitet som også kan repareres.

 


Les mer hos Naturvernforbundet


Naturvernforbundet har laget en omfattende oversikt over hvordan de forskjellige partiene stiller seg til klimaspørsmål, omhandlende alt fra forbruk til elektronikk og reparasjon.

Se oversikten her.